Anonce, upozornění, informace

 

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Výzva k přihlášení vín do výběrového řízení k zařazení do Vinotéky CM

Bez_n__zvu.png Vážení vinaři, ve spolupráci se Svazem vinařů ČR si Vám dovolujeme předložit výzvu k účasti ve  Vinotéce Concentus Moraviae (dále jen Vinotéka CM) zaměřené na prodej a prezentaci špičkových moravských vín.

 

Školení integrované produkce - réva vinná

ukzuz.jpg Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají Školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

 

Ruský trh alkoholických nápojů – trendy a novinky v legislativě

zesveta.jpg Spotřeba alkoholu v Rusku se snižuje a trh klesá Rusko tradičně patří k zemím s největší spotřebou alkoholu na světě, což potvrzují i výsledky Světové zdravotnické organizace. Důsledkem nadměrného pití je mj. zvýšená úmrtnost mužů a nižší střední délka života u mužů ve srovnání s jinými zeměmi . Od roku 2009 se ruská vláda snaží kontinuálně s tímto negativním společenským jevem bojovat a přijímá řadu opatření, která souvisejí s dostupností alkoholu.

 

Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci - do 15. ledna 2017

ukzuz.jpg Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum 15. ledna 2017 , které je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2016 našemu ústavu.

 

3. kolo příjmu žádostí - PRV 2014-2020

PRV.jpg Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od 11. 10. 2016 do 31.10. 2016 13.00 hodin přijímá žádosti k 3. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020. Podpořeny budou investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou do konce října žádat na své projekty v rámci devíti operací.

 

Svatomartinské víno 2016 - kompletní informace a podklady pro vinaře

sm_v.jpg Vážení vinaři, zasíláme podrobné materiály, které jsou potřeba pro přihlášení vašich vín k hodnocení k udělení známky "Svatomartinské 2016".

 

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

ukzuz.jpg ÚKZÚZ připomíná, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).

 

Evidence POR a hnojiv

traktor_post__ik_r__vy.jpg Vzhledem k častým dotazům dáváme k dispozici informační materiál, který podává informace ve věci povinné evidence přípravků na ochranu rostlin a použití hnojiv.

 

Povolení pro novou výsadbu - prodloužení termínu

MZE.jpg Na základě rozhodnutí ministra zemědělství pana ing. Mariana Jurečky je možné požádat ÚKZÚZ o přidělení „Povolení pro novou výsadbu“ až do 31.7.2016 , maximálně však do naplnění kvóty 178 ha. K přidělení zůstává necelých 20 hektarů.

 

Registr vinic informuje

dohoda.jpg Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15. ledna 2016 , které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci našemu ústavu.  

 

Dotazník - Vnímání degradace půdy zemědělci, vinaři...

degradace_p__dy.jpg Vážení vinaři, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s naší společností AUGUR Consulting provádí v rámci projektu QJ1230066 „Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (2012-2016)“ - mapování názorů a postojů starostů, zemědělců, představitelů vybraných spolků, např. vinařského, zahradnického, mysliveckého apod. V jednom z kroků jsme se ptali na názor i laické veřejnosti. V tomto aktuálním kroku výzkumu se zaměřujeme pouze na veřejnost odbornou - zemědělce.

 

Úprava programů 4.1.1. a 4.2.1. z PRV 2014-2020

dotace.jpg Vážení vinaři, na základě intenzivních jednání vedení Svazu vinařů České republiky s ministerstvem zemědělství  v minulých týdnech a za podpory Agrární komory ČR bylo ministrem zemědělství vyhlášeno ZPŘESNĚNÍ PRAVIDEL PRO ŽADATELE V OPERACÍCH 4.1.1 a 4.2.1 PRO 1. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ z PRV.

 

Přikyselování 2015 - Opatření obecné povahy

MZE.jpg Na základě požadavku Svazu vinařů ČR a následné žádosti MZe ze dne 1. 9. 2015, nám bylo doručeno na Svaz "Opatření obecné povahy,  kterým se v ČR povoluje výjimka vyplývající z přílohy VIII části C bodu 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 spočívající v přikyselování výrobků uvedených v příloze VIII části C bodu 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013", pro všechny producenty vína v ČR.  

 

Pohled profesora Šamánka na téma "Víno a zdraví"

M__.jpg Milan Šamánek: Chtěl bych, aby všichni  věděli, že pravidelné pití vína je zdraví prospěšné...........

 

Výzva MZe k podávání žádostí k podpoře závlah

zavlahy.jpg Vážení vinaři, touto cestou Vás chceme informovat, že byla schválena Výzva Ministerstva zemědělství  k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“ (dále jen program 129 160). Tato Výzva navazuje na Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 4815/2015- MZE-15152 pro poskytování dotací z programu 129 160 – podprogramu 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“ (dále jen Pravidla).

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››