Anonce, upozornění, informace

 

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

ukzuz.jpg ÚKZÚZ připomíná, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).

 

Evidence POR a hnojiv

traktor_post__ik_r__vy.jpg Vzhledem k častým dotazům dáváme k dispozici informační materiál, který podává informace ve věci povinné evidence přípravků na ochranu rostlin a použití hnojiv.

 

Povolení pro novou výsadbu - prodloužení termínu

MZE.jpg Na základě rozhodnutí ministra zemědělství pana ing. Mariana Jurečky je možné požádat ÚKZÚZ o přidělení „Povolení pro novou výsadbu“ až do 31.7.2016 , maximálně však do naplnění kvóty 178 ha. K přidělení zůstává necelých 20 hektarů.

 

Registr vinic informuje

dohoda.jpg Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15. ledna 2016 , které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci našemu ústavu.  

 

Dotazník - Vnímání degradace půdy zemědělci, vinaři...

degradace_p__dy.jpg Vážení vinaři, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s naší společností AUGUR Consulting provádí v rámci projektu QJ1230066 „Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (2012-2016)“ - mapování názorů a postojů starostů, zemědělců, představitelů vybraných spolků, např. vinařského, zahradnického, mysliveckého apod. V jednom z kroků jsme se ptali na názor i laické veřejnosti. V tomto aktuálním kroku výzkumu se zaměřujeme pouze na veřejnost odbornou - zemědělce.

 

Úprava programů 4.1.1. a 4.2.1. z PRV 2014-2020

dotace.jpg Vážení vinaři, na základě intenzivních jednání vedení Svazu vinařů České republiky s ministerstvem zemědělství  v minulých týdnech a za podpory Agrární komory ČR bylo ministrem zemědělství vyhlášeno ZPŘESNĚNÍ PRAVIDEL PRO ŽADATELE V OPERACÍCH 4.1.1 a 4.2.1 PRO 1. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ z PRV.

 

Přikyselování 2015 - Opatření obecné povahy

MZE.jpg Na základě požadavku Svazu vinařů ČR a následné žádosti MZe ze dne 1. 9. 2015, nám bylo doručeno na Svaz "Opatření obecné povahy,  kterým se v ČR povoluje výjimka vyplývající z přílohy VIII části C bodu 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 spočívající v přikyselování výrobků uvedených v příloze VIII části C bodu 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013", pro všechny producenty vína v ČR.  

 

Pohled profesora Šamánka na téma "Víno a zdraví"

M__.jpg Milan Šamánek: Chtěl bych, aby všichni  věděli, že pravidelné pití vína je zdraví prospěšné...........

 

Výzva MZe k podávání žádostí k podpoře závlah

zavlahy.jpg Vážení vinaři, touto cestou Vás chceme informovat, že byla schválena Výzva Ministerstva zemědělství  k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“ (dále jen program 129 160). Tato Výzva navazuje na Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 4815/2015- MZE-15152 pro poskytování dotací z programu 129 160 – podprogramu 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“ (dále jen Pravidla).

 

Integrovaná produkce révy vinné, podmínky a pravidla dotací pro následující období

IntegrovanaProdukce.jpg Tříletá práce na programech integrované produkce révy vinné v rámci podpor Programu rozvoje venkova na roky 2015-2020 se stala realitou a pěstitelé révy tak můžou žádat o podpory. Svaz vinařů České republiky společně s Ekovínem pracoval na podmínkách od konce roku 2012. V průběhu tohoto období proběhla řada setkání a jednání, kde bylo zvažováno, které managementy nastavit do nového programovacího období tak, aby byly financovatelné ze strany Evropské unie. Výsledkem je nové nařízení vlády, kterým se stanovují 2 managementy v oblasti IP víno.

 

22. kolo příjmu žádostí z PRV pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků,

dotace.jpg Ve 22. kole budou podpořeny i stroje a technologie do zemědělských, potravinářských a lesnických podniků. Ministerstvo zemědělství v rámci 22. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na  podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Příjem žádostí bude probíhat v termínu  od 26. 1. 8:00 hodin - 9. 2.2015 15:00 hodin a to pouze prostřednictvím Portálu Farmáře.

 

Zvyšování cukernatosti ze sklizně 2014

paragraf.jpg Svaz vinařů České republiky zaslal na MZe žádost o udělení výjimky ve věci zvyšování cukernatosti ročníku 2014. MZe tuto žádost posdtoupilo Evropské komisi ke schválení. Evropská komise vydala dne 28.11.2014 prováděcí nařízení Komise podle kterého jsou možné mezní vyšší hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2014.

 

Prodloužení účinnosti speciálních nájemních smluv PRV (AEO)

dotace.jpg Státní pozemkový úřad (SPÚ) umožní klientům, jejichž speciální nájemní smlouva PRV (Program rozvoje venkova na období 2007-2013) je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014 a mají zájem o zařazení do opatření nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, prodloužení doby účinnosti smlouvy do 30. 6. 2015.  Nájemce musí podat žádost o prodloužení účinnosti místně příslušnému pracovišti SPÚ v termínu do 30. 11. 2014. Změna bude realizována prostřednictvím dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám.

 

Průvodní doklady pro přepravu vína

dohoda.jpg Včera, t.j. 30. 10. 2014 dopoledne proběhlo na ministerstvu zemědělství jednání svolané na základě Svazem vinařů ČR zasalných podnětů z proběhnuvších seminářů k průvodním dokladům. Na jednání byl projednán základní formát zjednodušeného průvodního dokladu pro vnitrostátní přepravu, který bude SZPI vyžadovat při přepravě vinařských produktů.

 

Výzva členské základně - novela vinařského zákona

panacek4.jpg Vážení vinaři, vzhledem k tomu, že se na MZe bude v současné době otevírat vinařský zákon v rámci jeho novelizace standardní vládní cestou, je možno do zákona zapracovat vaše rozumné a obhajitelné podněty či připomínky.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6   Následující   ››